Атестація

Атестація педагогічних працівників – етапи професійного зростання

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Об’єкти перевірки під час атестації педагогів:

  • рівень професійної компетентності;
  • досягнення учнів і педагога (участь в олімпіадах, конкурсах тощо);
  • науково-методична робота;
  • стиль викладання;
  • загальнокультурний рівень;
  • моральні якості, соціально-психологічна готовність.

Процес організації та здійснення атестації у Львівському вищому професійному училищі ресторанного сервісу та туризму відбувається відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та інших нормативно-законодавчих актів.

Завантажити Типове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами

Протягом навчального року атестаційна комісія працює за планом роботи, складеним на початку навчального року. На засіданнях атестаційної комісії визначаються обов’язки членів комісії щодо вивчення, контролю, узагальнення результатів професійної діяльності та підвищення фахової компетентності педагогічних працівників, що атестуються, затверджується графік відкритих уроків та позаурочних заходів.

Завантажити Наказ про створення та організацію роботи атестаційної комісії І рівня

Питання організації та проведення атестації систематично обговорюється на інструктивно-методичних нарадах та засіданнях педагогічної ради. На засіданнях циклових комісій заслуховуються творчі звіти, доповіді та методичні розробки з питань організації навчально-виховного процесу, які в узагальненому вигляді розкривають досвід роботи педагогічного працівника.

Завантажити Список педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2014-2015 н.р.

Під час атестаційного періоду в училищі створюються всі умови для успішного проведення атестації. Атестація базується на принципах демократизму, колегіальності, доступності та гласності, неперервної самоосвіти й самовдосконалення. Атестаційна комісія організовує й проводить заходи щодо комплексної й об’єктивної оцінки професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їхньої відповідальності за результат своєї праці. З метою надання професійно-методичної допомоги та участі у здійсненні атестації голови циклових комісій закріплюються за кожним педагогом, який атестується; систематично ведеться організаційно-методичний супровід процесу атестації методичною службою навчального закладу.

Завантажити Методика узагальнення педагогічного досвіду роботи викладача (портфоліо)

На підсумковому засіданні атестаційної комісії присутні члени атестаційної комісії та педагогічні працівники, які атестуються. Вони презентують свої педагогічні досягнення, організовуючи їх у портфоліо успіху, яке створюють у форматі PowerPoint. Відповідно до ухвали атестаційної комісії видається підсумковий наказ про атестацію педагогічних працівників.

Традиційно на березневому засіданні педагогічної ради проводиться ґрунтовний аналіз організації й проведення атестації педагогічних працівників, виокремлюються позитивні тенденції розвитку, визначаються шляхи подальшого професійного зростання.

Завантажити

Атестація покликана вивчати й узагальнювати досвід педагогічної роботи, спонукати до безперервної освіти та корекції подальшої діяльності з метою підвищення фахової компетентності та результативності роботи.

Мельничук Т.П.,
методист ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

79060, м. Львів,
вул. Івана Пулюя 36

тел. +38 (032) 234-26-91
факс: +38 (032) 234-26-91

email: lvivpk_gtrs@ukr.net

Ми в соціальних мережах

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
© 2010 - 2024 Всі права захищено