Права та обов’язки

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ здобувачів освіти та учасників освітнього процесу

I. Загальні положення

1.1. Правила поведінки для здобувачів освіти та учасників освітнього процесу Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу розроблені відповідно до положень Конституції України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України і регламентують відносини між адміністрацією, співробітниками та здобувачами освіти, умови праці та навчання, порядок приймання та виключення зі складу учнів (студентів), норми дисципліни, етики, ставлення до матеріально-грошових цінностей тощо.

1.2. Навчаючись в коледжі, здобувач освіти зобов’язаний дотримуватися Правил поведінки для здобувачів освіти та учасників освітнього процесу Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу (надалі - Правила).

1.3. Правила сприяють зміцненню навчальної дисципліни, підвищенню ефективності освітнього процесу. Вони спрямовані на створення умов у закладі освіти, що сприяють успішному навчанню кожного здобувача освіти, вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки, навичок спілкування та професійного розвитку.

1.4. Головний обов’язок здобувача освіти – наполегливо засвоювати знання та практичні навички з обраного напряму навчання.

1.5. Не знання Правил не звільняє від відповідальності за їх порушення.

1.6. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження директором коледжу і діють без обмеження строку (до внесення в них змін або прийняття інших Правил).

1.7. Спірні питання, пов’язані з дотриманням Правил, вирішуються директором, адміністрацією коледжу та органами учнівського (студентського) самоврядування відповідно до наданих їм повноважень.

1.8. Правила є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

II. Організація освітнього процесу

1.1. Навчальні заняття в коледжі проводяться за розкладом відповідно до навчальних планів, затверджених у встановленому порядку.

1.2. Для учнів (студентів) встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями на період теоретичного навчання та шестиденний робочий тиждень на період виробничого навчання. Залучення учнів (студентів) до навчання та організованих позаурочних заходів у вихідні та святкові дні допускаються у виняткових випадках, що регламентується наказом директора.

1.3. Навчальний рік починається 1 вересня.

1.4. Заняття проводяться спареними академічними годинами. Про початок і кінець занять викладачів та учнів (студентів) сповіщає дзвінок. Вхід студентів до аудиторії після дзвінка не дозволено. Тривалість одного навчального заняття – 1 година 30 хв. Тривалість робочого дня для учнів (студентів) в період виробничого навчання і виробничої практики відповідає часу, визначеного навчальним планом (40 год.), але не повинна перевищувати терміну робочого дня, встановленого трудовим законодавством для відповідної категорії учнів (студентів).

1.5. Для учнів (студентів) згідно з навчальним планом встановлюються канікули.

1.6. Учні (студенти) переводяться на наступний курс за умови повного виконання вимог навчального плану, складання заліків, іспитів та інших форм підсумкової атестації з навчальних дисциплін даного курсу.

1.7. Учні (студенти) коледжу зобов’язані відвідувати всі види навчальних занять, що передбачені робочим навчальним планом з професій (спеціальностей).

1.8. Облік відвідування учнів (студентів) ведуть викладачі в журналі навчальних занять (електронному журналі).

1.9. У кожній групі діє учнівське (студентське) самоврядування, яке очолює староста групи.

III. Права здобувачів освіти, які навчаються в коледжі

3. 1. Учні (студенти) коледжу мають право на:

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту;
 • трудову та професійно корисну діяльність у позанавчальний час;
 • участь у гуртковій роботі;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, спортивною базою коледжу;
 • участь у майстер-класах, конкурсах, тренінгах, пошукових та творчих роботах, конференціях, симпозіумах, виставках;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, організації дозвілля, побуту та оздоровлення;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовується в освітньому процесі;
 • забезпечення стипендіями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та відповідно до Положення про стипендіальне забезпечення, надання матеріальної допомоги та заохочення учнів (студентів) Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу, рішення стипендіальної комісії;
 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні коледжем;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;
 • безкоштовне користування бібліотекою, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів коледжу;
 • моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи в навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • отримання інших пільг, які передбачені законодавством України.

IV. Обов’язки здобувачів освіти, які навчаються в коледжі

1.1. Учні (студенти), що навчаються в коледжі, зобов’язані:

 • дотримуватися законодавства України, Положення про коледж, цих Правил, а також умов договору надання освітніх послуг (за його наявності);
 • виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;
 • оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною професією (спеціальністю);
 • дотримуватися графіка освітнього процесу та вимог навчального плану;
 • надавати перевагу класичному стилю при виборі одягу на час навчально-виховного процесу;
 • відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни всі види завдань, передбачені навчальними планами і програмами;
 • дотримуватися навчальної дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки щодо педагогічного та адміністративно-господарського персоналу коледжу, здобувачів освіти та учасників освітнього процесу коледжу;
 • бережливо ставитися до матеріальної власності коледжу (інвентаря, навчального обладнання, книг, приладів, приміщень тощо) та до своїх документів (учнівського (студентського) квитка, залікової книжки (за її наявності), перепустки до гуртожитку тощо). Без дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • дотримуватися норм етики і моралі у спілкуванні з працівниками та учнями (студентами) коледжу;
 • підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • у разі пропуску занять учні (студенти) зобов’язані повідомити про це класного керівника, майстра виробничого навчання, вказавши причини пропуску занять і підтвердити це відповідними документами;
 • дотримуватися Правил проживання в гуртожитку;
 • у разі тимчасового виїзду з гуртожитку повідомити адміністрацію гуртожитку, вихователя, класного керівника навчальної групи;
 • у разі нанесення майнових збитків коледжу або майну третіх осіб, за яке коледж несе відповідальність, учень (студент) відшкодовує збитки в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.2. Під час занять учні (студенти) зобов’язані:

 • вимикати мобільний телефон;
 • входити і виходити з аудиторії тільки з дозволу викладача і тільки у виняткових випадках;
 • уважно слухати пояснення викладача та відповіді одногрупників;
 • не розмовляти і не займатися сторонніми справами;
 • виконувати всі вказівки викладача, мати на заняттях всі необхідні засоби навчання;
 • під час занять у кабінетах, лабораторіях і під час практики учень (студент) повинен користуватися лише тими засобами навчання, які вказані керівником заняття, практики, дотримуватися правил техніки безпеки;
 • при відсутності на заняттях через хворобу або з інших поважних причин учень (студент) зобов’язаний терміново повідомити про це класного керівника, майстра виробничого навчання, вказавши причину пропуску занять. У разі хвороби учень надає медичну довідку, що засвідчується у зав. медпунктом у термін, не пізніше 10 днів з моменту видачі довідки. Відсутність на заняттях без відповідного документа або поважної причини вважається прогулом; у виняткових випадках учень (студент) може бути відсутнім на заняттях (з подальшим відпрацюванням пропущеного матеріалу) за попередньою заявою учня (студента) або його батьків, підписаною класним керівником, на виробничому занятті – майстром виробничого навчання та директором коледжу.

1.3. У приміщеннях коледжу забороняється:

 • голосно розмовляти, шуміти в коридорах під час занять;
 • грати в азартні ігри;
 • без узгодження з адміністрацією вмикати звуковідтворювальну техніку, грати на музичних інструментах;
 • розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні засоби, лаятися, перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння в коледжі та на території коледжу;
 • палити, в т.ч. електронні цигарки;
 • на навчальних заняттях мати при собі увімкнені мобільні телефони;
 • здійснювати будь-які дії, здатні спричинити травми, небезпечні для життя оточуючих;
 • приносити на територію коледжу вибухо- та вогненебезпечні речовини;
 • приходити на заняття з фізичного виховання без спортивної форми та взуття.

V. Заохочення учнів (студентів)

1.1. За особливі успіхи у навчанні та активну участь у навчальній, виробничій та громадській роботі коледжу застосовуються такі форми заохочення учня (студента):

 • оголошення подяки;
 • грошову винагороду;
 • нагородження цінним подарунком;
 • нагородження почесною грамотою;
 • призначення іменних стипендій.

1.2. Заохочення надаються директором коледжу.

1.3. Про заохочення учнів (студентів) видається наказ, з яким ознайомлюють весь колектив коледжу та батьків.

VI. Стягнення за порушення трудової і навчальної дисципліни учнями (студентами)

6.1. Порушення трудової або навчальної дисципліни тягне за собою дисциплінарне стягнення.

6.2. Дисциплінарне стягнення використовується в разі:

 • систематичних пропусків занять без поважних причин;
 • порушення наказу про заборону тютюнопаління;
 • появи на заняттях, у навчальному корпусі, території закладу освіти у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 • нецензурних висловлювань, брутальної та негативної поведінки;
 • крадіжки майна коледжу та майна, яке належить іншій особі;
 • неналежного ставлення до навчальної, трудової дисципліни, низької успішності, невиконання навчального плану.

6.3. Види дисциплінарних стягнень (залежать від скоєного правопорушення):

 • зауваження (усне попередження);
 • догана;
 • позбавлення права на отримання стипендії;
 • відрахування з колежу.

6.4. Учні (студенти), які допускають порушення трудової дисципліни, не виконують навчальний план, не дотримуються цих Правил, Правил проживання у гуртожитку, можуть бути відраховані зі складу учнів (студентів) закладу освіти.

6.5. Проживання учнів (студентів) в учнівському (студентському) гуртожитку регламентується Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

Перегляньте також:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

79060, м. Львів,
вул. Івана Пулюя 36

тел. +38 (032) 234-26-91
факс: +38 (032) 234-26-91

email: lvivpk_gtrs@ukr.net

Ми в соціальних мережах

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу
© 2010 - 2024 Всі права захищено